ฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

Home

 คำสั่ง ตร. ที่ 331/2559

        คำสั่ง ตร. ที่ 332/2559

        คำสั่ง ตร. ที่ 333/2559

        คำสั่ง ตร. ที่ 335/2559

        คำสั่ง ตร. ที่ 336/2559

        คำสั่ง ตร. ที่ 337/2559

        คำสั่ง ตร. ที่ 338/2559

        คำสั่ง ตร. ที่ 339/2559

        คำสั่ง ตร. ที่ 340/2559

        คำสั่ง ตร. ที่ 341/2559

        คำสั่ง ตร. ที่ 342/2559

        คำสั่ง ตร. ที่ 343/2559

        คำสั่ง ตร. ที่ 344/2559

        คำสั่ง ตร. ที่ 345/2559

        คำสั่ง ตร. ที่ 346/2559

        คำสั่ง ตร. ที่ 348/2559

 

ประกาศแก้ไขลำดับอาวุโส ผกก.-รอง สว. ศชต. วาระประจำปี 2558 ศขต. (22 มี.ค.59) 

  

ประกาศแก้ไขลำดับอาวุโส ผกก.-รอง สว. ศชต. วาระประจำปี 2558 เดือน มี.ค. 

  

คำสั่ง ศปก.ตร.สน. ที่ 9-10/2559 มอบหมายหน้าที่ รอง ผบ.ศปก.ฯ และ มอบหมายหน้าที่ หน.ส่วน ศูนย์ งาน ใน ศปก.ตร.สน. 

  

ประกาศแก้ไขลำดับอาวุโสระดับ ผกก. - รอง สว. วาระประจำปี 2558 

  

ประกาศลำดับอาวุโสระดับ ผกก. - รอง สว. วาระประจำปี 2558 

  

แต่งตั้งนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2557 เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

         ภ.จว.ยะลา          คำสั่งที่ 454/2558    

                                    คำสั่งที่ 455/2558

         ภ.จว.ปัตตานี       คำสั่งที่ 456/2558

                                    คำสั่งที่ 457/2558

         ภ.จว.นราธิวาส    คำสั่งที่ 458/2558

                                   คำสั่งที่ 459/2558

 

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ รอง ผบช.ศชต. ประจำปี 2559 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจรุ่น ๓๗ สังกัด ศชต.‏

 

ประกาศแก้ไขลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ อรง ผบก. และ ผบก. วาระประจำปี ๒๕๕๘

 

คำสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่และหนังสือส่งตัวกลับต้นสังกัด‏

 

 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ‏

 

 บัญชีอาวุโส ผกก.-รอง สว. นอกวาระประจำปี‏

 

 บัญชีอาวุโส รอง ผบก. - ผบก. นอกวาระประจำปี‏

  

แจ้งให้มาเลือกตำแหน่งของ ภ.9

 

ผลการรับรองทวีคูณครั้งที่ 1/2558 เมื่อ 9 ก.พ.58

 

คำสั่งแต่งตั้งยศและตำแหน่งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร ประจำปี 2557 ‏

 

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. - สว. วาระประจำปี 2557 และคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ พ.ต.อ.‏

 

ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ที่ ศปก.ตร.สน. และ ภ.จว.ประจำปี 2558‏

 

ประกาศแก้ไขลำดับอาวุโสระดับ ผกก. - รอง สว. วาระประจำปี 2557‏

 

แบบสอบถามความเห็นต่อการใช้สิทธิการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณ‏

 

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ รอง ผบ.ศปก.ตร.สน.‏

 

ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ  ผกก. - รอง สว. ประจำปี 2557  สามารถยื่นให้ตรวจสอบความถูกต้องได้ภายใน 17 ต.ค.2557

 

ผลการรับรองทวีคูณครั้งที่ 2/57 เมื่อ 10 ต.ค.57

 

หนังสือ ศปก.ตร.สน.. ที่ 0052.112-637 ลง 28 ก.ย.57 ให้ข้าราชาการตำรวจปฏิบัติราชการที่ ศปก.ตร.สน.. ต่อไป 60 วัน

 

คำสั่ง ศปก.ตร.สน. ที่ 76- 78 /2557 มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ใน ศปก.ตร.สน. ตั้งแต่ 1 ต.ค.57 เป็นต้นไป

 

 หนังสือ ศชต. ที่ 0025.112-6355 ลง 28 ก.ย.57 ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการที่ ภ.จว. ต่อไป 60 วัน

 

 คำสั่ง ศชต. ที่ 469/2557 ลง 24 ก.ย.57 ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ปฏิบัติราชการที่ ศชต.

        ครงการ "ผู้ทรงคุณค่า จารึกไว้ในแผ่นดิน"

      - แบบเสนอข้อมูลประวัติและผลงานพิจารณาคัดเลือก "ผู้ทรงคุณค่า จารึกไว้ในแผ่นดิน (ประชาชน)"

      - บบเสนอข้อมูลประวัติและผลงานพิจารณาคัดเลือก "ผู้ทรงคุณค่า จารึกไว้ในแผ่นดิน (ตำรวจ)"

 

แจ้งให้ข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. ลงมา ยื่นรับรองระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณ

      - สังกัด ศชต.

      - นอกสังกัด ศชต.

 

สอบถามความสมัครใจมาปฏิบัติราชการที่ ศปก.ตร.สน. ประจำปี 2557

 

สำรวจข้อมูลข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. - สว. ที่สมัครใจขอย้ายออกนอกสังกัดหรือหมุนเวียนในสังกัด ศชต. วาระประจำปี 2557

 

บัญชีอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. และ ผบก. ประจำปี 2557

 

แบบรายงานสถานภาพกำลังพล

 

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว.-ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2556

 

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปี ขึ้นไป เป็นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปี 2557

 

คำสั่ง ศชต. ที่ 134/2557 ลง 19 มี.ค.57 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (ขึ้นข้ามหน่วย)

 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2557

       - ผนวก ก.

       - ผนวก ข.

       - ผนวก ค.

 

 

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก.-สว. วาระประจำปี 2556

 

 ตัวอย่างบัญชีตัดโอนและเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจในกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนไปเป็นข้าราชการตำรวจกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม

  

 ประกาศแก้ไขบัญชีอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ  สว. ประจำปี 2556

 

  

 

ประกาศแก้ไขบัญชีอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. - รอง สว. ประจำปี 2556

 

 คำสั่ง ศปก.ตร.สน.ที่ 67/2556 ลง 26 ก.ย.2556 แต่งตั้งที่ปรึกษา ศปก.ตร.สน.

 

 แจ้งผลการรับรองระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณ

 

 คำสั่ง ศปก.ตร.สน.ที่ 62/2556 ลง 26 ก.ย.2556 มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่

 

 หนังสือแจ้งประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผกก. - รอง สว. วาระประจำปี 2556
        - ผกก.
        - รอง ผกก.
        - สว..
        - รอง สว.

 

 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ รอง ผบช.ศชต. และ ผบก.อก.ศชต.

 

 ส่งสำเนาคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ

 

 สำรวจข้อมูล พงส. - พงส.ผนพ.  ที่สมัครใจขอรับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งนอกสังกัด ศชต.

 

 

 คำสั่ง ตร. 568 ลง 25 ก.ย.56 ให้ตำรวจปฏิบัติราชการ ภ.จว.ยะลา ปน. นธ.  ตั้งแต่ 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย.57
 คำสั่ง ตร. 569 ลง 25 ก.ย.56 ให้ตำรวจปฏิบัติราชการ ศชต. ตั้งแต่ 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย.57
 คำสั่ง ศชต. ที่ 677 ลง 26 ก.ย.56 ให้ตำรวจมาปฏิบัติราชการ ศชต. ตั้งแต่ 1 ต.ค.56 - 30 ก.ย.57
 
ส่งตัวข้าราชการตำรวจกลับต้นสังกัด 30 ก.ย.2556

 

 

หนังสือแจ้งสำเนาคำสั่ง ศชต. ที่ 596 - 608/2556 ลง 12 ก.ย.2556

        - คำสั่ง ศชต. ที่ 596/2556(หลักสูตร กอน.(ปป.)) จำนวน 73 ราย

        - คำสั่ง ศชต. ที่ 597/2556(หลักสูตร กอน.(ปป.)) จำนวน 77 ราย

        - คำสั่ง ศชต. ที่ 598/2556(หลักสูตร กอน.(ปป.)) จำนวน 96 ราย

        - คำสั่ง ศชต. ที่ 599/2556(หลักสูตร กอน.(ปป.)) จำนวน 18 ราย

        - คำสั่ง ศชต. ที่ 600/2556(หลักสูตร กอร.(ปป.)) จำนวน 35 ราย

        - คำสั่ง ศชต. ที่ 601/2556(หลักสูตร กอร.(ปป.)) จำนวน 37 ราย

        - คำสั่ง ศชต. ที่ 602/2556(หลักสูตร กอร.(ปป.)) จำนวน 40 ราย

        - คำสั่ง ศชต. ที่ 603/2556(หลักสูตร กอร.(ปป.)) จำนวน 9 ราย

        - คำสั่ง ศชต. ที่ 604/2556(หลักสูตร กอน.(อก.)) จำนวน 9 ราย

        - คำสั่ง ศชต. ที่ 605/2556(หลักสูตร กอร.(อก.)) จำนวน 3 ราย

        - คำสั่ง ศชต. ที่ 606/2556(หลักสูตร กอน.(สส.))(นิติกร) จำนวน 1 ราย

        - คำสั่ง ศชต. ที่ 607/2556(หลักสูตร กอร.(ปป.)) จำนวน 7 ราย

        - คำสั่ง ศชต. ที่ 608/2556(หลักสูตร กอร.(อก.)) จำนวน 3 ราย

กำหนดการพิธีประดับยศข้าราชการตำรวจ

แจ้งข้าราชการตำรวจเข้าพิธีประดับยศ(สังกัด ศชต.)

แจ้งข้าราชการตำรวจเข้าพิธีประดับยศ(นอกหน่วย.)

ส่งตัวข้าราชการตำรวจกลับต้นสังกัด

 

แบบสำรวจข้อมูลการจัดชั้นสถานีตำรวจ

 

แจ้งให้ข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน

 

สำรวจข้อมูลข้าราชการตำรวจที่นับถือศาสนาอิสลาม

 

หนังสือแจ้งให้ยื่นขอรับรองระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณ

       - บช./บก. ต่างๆ ที่มีข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่หรือเคยปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่ จชต.

       - หน่วยในสังกัด ศชต. และผู้มาปฏิบัติหน้าที่ที่ ศปก.ตร.สน.

          + ตัวอย่างแบบรับรอง รท.1-3

 

คำสั่งบรรจุกำลังพลปฏิบัติหน้าที่-พ้นหน้าที่ ในโครงสร้าง กอ.สสส.จชต. และ กอ.รมน. ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 - 2555

 

ตรวจสอบข้อมูลบุคคล

หนังสือแจ้งให้ตรวจสอบข้อมูลบุคคล

 

สอบถามความสมัครใจปฏิบัติหน้าที่ ศปก.ตร.สน.

 แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผบก. - รอง ผบก.

 

 

ส่งตัวข้าราชการตำรวจผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นสต.(พิเศษ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่

        - ภ.จว.ยะลา
        - ภ.จว.ปัตตานี
        - ภ.จว.นราธิวาส

 

 ประกาศรายชื่อผุ้สอบผ่านข้อเขียน ด.ต.50 ปี  

 

แนวทางปฏิบัติในการส่งตัวข้าราชการตำรวจระดับ ผบ.หมู่ เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ และ การรายงานตัวรับตำแหน่งใหม่ ของ นสต. 

 

การแจ้งผลการรับรองระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณ ครั้งที่ 1/2556 

        - ศชต.

        - บช.ก.

        - บช.ตชด.

        - ภ.9

 

 

การคัดเลือกข้าราชการตำรวจ ยศ ด.ต. ที่มีอายุ 50 ปีฯ เข้ารับการอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นสัญญาบัตร ประจำปี 2556 

 

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจผู้สำเร็จการฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจ(พิเศษ) เพื่อปฏิบัติงานที่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (แบ่งตามสถานที่ฝึกอบรม)
        - ศฝร.ศชต.
        - กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
        กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
        - กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
        - กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
        - กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.
        - กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
 
 

 

 

 

 

 

 

Visitors Counter

368826
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
20
29
372
368068
1339
1713
368826

Your IP: 54.211.182.82
Server Time: 2017-02-26 07:59:32